Privacy verklaring

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring (hierna ‘Privacyverklaring’) van Sonogamma, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, IJzerenmolenstraat 8, en met als ondernemingsnummer 0432.152.420 (hierna ‘Sonogamma’ of ‘wij’).

2. De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is Sonogamma.

Sonogamma hecht groot belang aan je privacy. Daarom handelen wij in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “Verordening”) en met deze Privacyverklaring.

We geven om onze klanten en maken graag werk van kwaliteitsvolle klantenservice volgens de specifieke interesses en wensen van onze klanten. We nodigen je graag uit om jouw klantgegevens in jouw klantenprofiel steeds up-to-date te houden door een e-mail te sturen naar info@sonogamma.eu. Zo houden we je precies op de hoogte van wat jij belangrijk vindt.

3. Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Verordening.
Meer bepaald verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van je toestemming (a), omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (b), omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (f).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

4. Doeleinden van de verwerking

Je persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op:

 1. het functioneren van de website;

 2. de analyse van je bezoek aan de website;

 3. het versturen van nieuwsbrieven, brochures, magazines, servicemails en klanttevredenheidsonderzoeken;

 4. het onderhouden van relaties;

 5. het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging;

 6. sollicitaties: persoonsgegevens van sollicitanten worden enkel gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden en niet voor marketingdoeleinden.

5. Welke gegevens we verwerken

5.1 Persoonsgegevens die je aan ons meedeelt

Om op www.sonogamma.com onze nieuwsbrieven, magazines of brochures te kunnen ontvangen of om te kunnen solliciteren, zal er je gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Na de registratie kunnen wij ook om bijkomende informatie vragen die ons kan helpen om nog aangepastere diensten te leveren. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Sonogamma in staat te stellen je bestelling te leveren of vraag te behandelen.  

Daarnaast registreren we je contactgegevens als je met ons in contact treedt, bijvoorbeeld bij het sturen van een e-mail met vragen, beoordelingen of klachten.

Sonogamma verwerkt mogelijks de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites

 • Betaalgeschiedenis

 • Bestellingsgegevens

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door uw e-mailadres in te geven op onze website, in correspondentie en telefonisch

In het geval van sollicitaties gaat het louter om de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam

 • E-mail- en postadres

 • Telefoonnummer

 • Gegevens met betrekking tot het opleidingsniveau en ervaring van de sollicitant

5.2 Delen van informatie met sociale netwerksites

Met de functies voor sociale netwerksites op de Sonogamma-website kan je informatie, (bijvoorbeeld artikels) delen. Als aanvulling hierop kan de website van Sonogamma sociale plug-ins bevatten, waaronder diegene die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn zodat je op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Sonogamma heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden je aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid te lezen voordat je gebruik maakt van deze plug-ins.

5.3 Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de website met bepaalde pagina’s wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen. Wij gebruiken enkel Google Analytics-cookies om geanonimiseerde gebruiksstatistieken van deze website te raadplegen.

Je kan cookies uitzetten via je browser. Hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet meer zullen werken.

6. Hoe je invloed kunt uitoefenen op de verwerking

6.1 Recht op inzage, verbetering, inperking, verwijdering, meeneembaarheid van gegevens en bezwaar, aanvraag tot kopie

Je hebt altijd recht op inzage van je persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, je kan de verwerking ervan laten beperken, je kan vragen jouw persoonsgegevens te wissen en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen. 

6.2 Inperking van het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

We houden je als klant of belangrijk contact graag op de hoogte en versturen hiertoe geregeld informatie over onze werking die je kan aanbelangen en dit zowel op papier als elektronisch.

 • Elektronische nieuwsbrieven: We versturen nieuwsbrieven wanneer je je inschrijft of wanneer je een belangrijk contact bent voor de organisatie en werking van Sonogamma. Onderaan de nieuwsbrieven kan je desgewenst jouw voorkeuren aangeven. Je kan op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden via een link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met info@sonogamma.eu.  

7. Bewaring gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard in een streng beveiligd datacentrum in beheer van de leverancier van het gebruikte (ticketing- / IT- / plannings- / HR-)systeem. Deze leverancier kan in geen geval gebruikmaken van je persoonsgegevens.

Indien je geen actieve klant meer bent van Sonogamma, dan zal Sonogamma jouw gegevens niet meer gebruiken voor het verzenden van promotie (nieuwsbrieven). Sonogamma zal, ook nadien nog, sporadisch gebruik maken van je gegevens (locatie) voor statistische doeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat wij bepaalde gegevens blijven bijhouden om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Je hebt echter steeds het recht op verwijdering van deze persoonsgegevens.

In het geval van sollicitaties worden de persoonsgegevens bewaard in de database van Sonogamma tot 1 jaar na de sollicitatie.

8. Beveiliging gegevens

Sonogamma neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

9. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet-omgeving (webhosting)

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk …)

Met deze partijen (verwerkers) maakt Sonogamma uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of je hier expliciet toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

10. Meldingen en vragen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of als je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief mail dan naar info@sonogamma.eu

Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

11. Wijzigingen privacybeleid

Sonogamma kan deze Privacyverklaring wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op de homepage van www.sonogamma.com met verwijzing naar de geüpdatete versie. Onderaan deze pagina staat steeds de datum en het versienummer. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

 

Versie: 12.07.2018